Zeng Gongliang and Ding Du, Wujing zongyao, late Ming (Wanli Period) edition, in Zhongguo bingshu jicheng, Volume 3 to 5, edited by the Zhongguo bingshu jicheng Editing Committee (Beijing and Shenyang: Jiefangjun chubanshe and Liaoshen shushe, 1988), 10:17 (p.437).

Back