Anonymous (Southern Song), Loquats and Mountain Bird, in Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 4: Liang Song huihua, xia (Beijing: Wenwu chubanshe, 1988), pl. 96, p. 131. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Detail of album leaf, 26.9 x 29 cm.

 

Back