Tang Zhenchang, ed. Jindai Shanghai fanhualu. (Hong Kong: Shangwu yinshuguan, 1993). pg. 246.

Back