Nongmuyu ye bu waishi si and Zhongguo nongxue hui, ed., Zhongguo nongye (Beijing: Nongye chuban she, 1983), p.146.

Back