Yi Bin et. al., Lao Shanghai guanggao (Shanghai: Shanghai huabao she, 1995), P. 90.

Back