Yi Bin et. al., Lao Shanghai guanggao (Shanghai: Shanghai huabao she, 1995), p. 84.

Back