Chang Bide, ed. Mingdai banhua xuan (Taibei: Guoli zhongyang tushuguan, 1969), vol. 2, plate 146.

Woodblock print from Wusao ji.

 

Back