Qiao Yun, ed., Zhonggou yuanlin yishu (Hong Kong: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1982), pl. 56, p. 75.

 

Back