Li Jie, (1035-1110), Yingzao fashi zhushi. ed. Liang Sicheng (Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe, 1983), p. .

 

Back