Wang, Shixiang, ed. Zhongguo meishu quanji, gong gui meishu pian, vol. 11 (Beijing: Xinhua, 1987), 164, plate 196.

 

Back