Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 13, p. 19. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Hanging scroll, ink and colors on silk, 185.5 x 153.7 cm.

Back