Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 80, p. 117. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Handscroll, ink on paper, 37.7 x 61.6 cm.

Back