Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 63, p. 92. Collection of the National Palace Museum, Beijing.

Hanging scroll, ink on silk, 53 x 69.8 cm

Back