Qin Xiaoyi, ed., Songdai shuhua ceye mingpin tezhan - Famous Album Leaves of the Sung Dynasty (Taipei: Guoli gugong bowuyuan pianzhuan weiyuanhui, 1995), pl. 66, p. 222.

Album leaf, ink on paper, 32.2 x 53.4 cm

Back