Fu Xinian, ed., Zhongguo meishu quanji, Huihua bian 5: Yuandai huihua (Beijing: Wenwu chubanshe, 1989), pl. 94, p. 139. Collection of the Shanghai Museum.

Hanging scroll, ink on paper, 68 x 26 cm.

Back