Wang Yongyan, Zhongguo huangtu(Loess in China). (Xian, Shaanxi: People's Art Publishing House, 1980), n.p.

Loess cave with stone-facing. Suide, Shaanxi Province.

 

Back