Hideki Hashimoto

Advisory Committee

Chuo Univ., Japan

Kok-Meng Lee

Advisory Committee

Georgia Inst. of Tech.

Shigeki Sugano

Advisory Committee

Waseda Univ., Japan

I-Ming Chen

Advisory Committee

Nanyang Tech Univ., Singapore

Jang-Myung Lee

Pusan National Univ., Korea

Gursel Alici

Univ. of Wollongong, Australia

Bin Yao

Purdue Univ., USA

Dong Sun

City Univ. of Hong Kong, China

Shane Xie

Univ. of Leeds, UK

Martin Buss

TU Munich, Germany

Jordan Berg

National Science Foundation, USA

Hiroshi Fujimoto

Univ. of Tokyo, Japan